Podmínky ochrany osobních údajů

I my považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a již od počátku je chráníme, co nejlépe dovedeme. Přečtěte si, prosím, jak k ochraně vašich osobních údajů přistupujeme. A pokud by se vám něco z toho nezdálo, neváhejte nás kontaktovat.

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou Miloslava Říhová se sídlem Karla Štěcha 7, 37005 České Budějovice, IČ 06089259, zapsaná v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města České Budějovice dne 10. 5. 2017 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Karla Štěcha 7, 370 05 České Budějovice

Email: info@diarinfinity.cz

Telefon: 778 140 590

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké údaje zpracováváme?

 1. Pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení vaší smlouvy nebo objednávky od vás vyžadujeme osobní údaje. Zpracování v rámci procesu objednávky zahrnuje také odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Tyto údaje zahrnují zejména:
  • Jméno, příjmení, oslovení
  • Fakturační údaje
  • Adresa pro zasílání objednaného zboží
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
 2. Dále od vás vyžadujeme osobní údaje pro účely vedení zákaznického účtu. Tyto údaje nám poskytujete na základě vašeho souhlasu a zahrnují zejména:
  • Jméno, příjmení, oslovení
  • Fakturační údaje
  • Adresa pro zasílání objednaného zboží
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Historie objednávek
  • Seznam přání
  • Odměny za nákupy
 3. Dále zpracováváme údaje získané prostřednictvím cookies, a to z důvodu vylepšování nabídky produktů a služeb. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Vaše IP adresa je anonymizovaná. 
 4. Nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

Pro jaké účely údaje zpracováváme?

 1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem. K tomuto účelu využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.
 2. Pro vedení zákaznického účtu. Abychom pro vás při nakupování zajistili co nejvyšší stupeň uživatelského pohodlí, nabízíme vám možnost uložit své osobní údaje trvale v zákaznickém účtu chráněném heslem. Registrace je dobrovolná. Po založení zákaznického účtu není nutné údaje znovu zadávat. Kromě toho si můžete kdykoli zobrazit údaje, které byly pro váš zákaznický účet uložené. Údaje můžete také opravit nebo svůj zákaznický účet odstranit. V rámci zákaznického účtu můžete čerpat odměny za Vaše předešlé nákupy a vést si seznam přání (seznam produktů, které si chcete v budoucnu zakoupit). Pokud si chcete založit zákaznický účet, musíte kromě údajů požadovaných v okamžiku objednávky zadat také své vlastní heslo. To se bude spolu s vaší e-mailovou adresou používat pro přístup k vašemu zákaznickému účtu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. V případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky jako neregistrovaný zákazník. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat v administraci Vašeho účtu.
 3. Pro nabídku našich produktů formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům na e-mailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na u nás již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. V tomto případě nevyžadujeme se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňujeme Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám.
 4. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům na e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas udělujete v průběhu registrace nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám.
 5. Pro lepší přizpůsobení obsah našich webových stránek zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas je zcela dobrovolný. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.
 6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách nebo do kontaktního formuláře. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme. Chatovou a e-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?

 1. Správce uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Účel zpracování

Doba uložení osobních údajů

Zřízení a administrace uživatelského účtu

Nejdéle 5 roky od založení účtu

Vyřízení reklamace

Nejdéle 1 rok od ukončení reklamačního řízení

Zasílání obchodních sdělení

Nejdéle 3 roky od udělení souhlasu 

Uchování historie nákupů pro

 účely cílení nabídek

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Emailová a chatová komunikace

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Kdo má přístup k údajům?

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.
 2. Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem, které správce stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které správce využívá, patří osoby nebo společnosti:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 3. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Jaká jsou Vaše práva?

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. - Pokud máte účet na stránkách www.diarinfinity.cz, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. - Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. - Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Pokud máte účet na stránkách www.diarinfinity.cz, můžete svůj souhlas odvolat po přihlášení do svého účtu..
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 10. 2020.

Zpět do obchodu
MOTIVAČNÍ DIÁŘ INFINITY

Pomocník pro tvé nekonečné plány a seberozvoj

Co můžeš udělat dnes, odlož na zítřek. Kdepak, takhle to není. Chceš přestat odkládat činnosti v nedohledno a prohloubit sebedůvěru? Začni žít tak, aby tě každá vteřina naplňovala. Motivuj se, naplánuj – a konej! Buď produktivní, zorganizuj si čas a na nic už nezapomeň.

PROHLÉDNOUT DIÁŘE
DIÁŘE VYTVOŘENÉ S LÁSKOU

Malé tělem, velké duchem

Diáře ve formátu A6 – to je ideální velikost, kterou můžeš mít pořád při sobě. I přes jeho malé rozměry ti bude velkým pomocníkem. Dodá ti motivaci a posune tě ke splnění tvých největších cílů! Na výběr máš ze dvou verzí, a osobitý styl mu dodá ručně šitý obal od chráněné dílny.

O NÁS

Rosteme jak z vody

Máme přes 1 000 pravidelných zákazníků, kteří se rádi vrací.

Pomáháme, kde je potřeba

Ručně šité obaly k diářům pro nás tvoří Chráněná dílna Káča.

Inspirujeme druhé

Na blogu pravidelně vydáváme inspirativní články (nejen) o seberozvoji.

NÁŠ INFINITY PŘÍBĚH
DATOVANÉ DIÁŘE NA ROK 2022 a 2023

Na co se můžeš těšit?

✓ Stránky pro plánování tvých ročních cílů
✓ Měsíční přehled s prostorem pro tvorbu návyků
✓ Týdenní to-do listy pro všechny tvé úkoly

Jsi-li školou povinný, přijde ti vhod diář pro studenty s praktickým plánováním rozvrhu hodin a předmětů. Máš-li po studiu, oceníš diář s deníkem vděčnosti.

PROHLÉDNOUT DIÁŘE
Sleduj nás na instagramu

#diarinfinity